nl |fr
s
  Home     Portret     Nieuws     Incasso     Voorwaarden     Praktisch     Contact  
home
De onderstaande overeenkomst bevat de voorwaarden waartegen het advocatenkantoor Jo BUYSE zijn diensten verstrekt en de wederzijdse rechten en plichten van cliënt en advocaat


OVEREENKOMST
TUSSEN ADVOCAAT EN CLIENT
inzake dienstverlening, kosten en erelonen


Tussen:
1. De heer Jo BUYSE, advocaat, met kantoor te 3020 HERENT, Rijweg 86a, hierna 'de advocaat' genoemd
en
2.                                                                               , wonende/met zetel te
    hierna 'de cliënt' genoemd


 wordt overeengekomen hetgeen volgt:

I. VOORWERP VAN DE SAMENWERKING


Art. 1 De cliënt doet een beroep op de diensten van de advocaat voor:

 ...................................

II. KOSTEN EN ERELONEN

Art. 2 De kosten van de advocaat worden als volgt begroot:

- Briefwisseling - per blz.:  9,00
- Aangetekende zending:  12,5
- Fax - per zending:  1,25
- Email:  1,25
- Dactylografie - per blz.:  9,00
- Kopieën - per blz.:  0,25
- Verplaatsingen - per km.:  0,45


Art. 3 De kosten die niet eigen zijn aan de advocaat worden aan de kostenstaten van de advocaat toegevoegd wanneer hij ze moet voorschieten (griffierechten, publicatiekosten, e.d.) Wanneer ze afzonderlijk worden aangerekend (deurwaarderskosten, expertisekosten, e.d.) worden ze aan de cliënt overgemaakt en rechtstreeks door hem voldaan.

Art. 4 De erelonen van de advocaat worden in principe berekend op basis van zijn nuttige en juridisch relevante tijdsbesteding, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Voor een eerste oriënterend mondeling advies op basis van een consultatiegesprek van maximum 1 uur, wordt een forfaitair tarief aangerekend van  50,00.

Het basis ereloontarief van de advocaat bedraagt 110,00 per uur.
 
Wanneer de dienstverlening van de advocaat een bijzondere deskundigheid in bepaalde materies vereist, kan een uurtarief van 150,00 worden toegepast, nadat de cliënt daarvan voorafgaandelijk door de advocaat in kennis is gesteld.


Onder de factureerbare nuttige en juridisch relevante tijdsbesteding van de advocaat wordt de tijd verstaan die gespendeerd moet worden om de juridische en intellectuele prestaties te leveren die vereist zijn voor de behartiging van de belangen van de cliënt in de zaak die hij aan de advocaat toevertrouwt.

De tijd die moet worden besteed aan noodzakelijke maar niet juridische relevante prestaties, zoals verplaatsingen, wachten in de zittingzaal, enz. wordt gerekend tegen een verminderd tarief van 55,00 per uur.

De tijdsbesteding wordt per begonnen kwartier (15') gerekend, behalve voor korte briefwisseling of telefonische mededelingen die geen notities in het dossier vereisen.

Bij spoedeisende zaken die de advocaat verplichten zich uitsluitend en bij voorrang aan deze zaak te wijden en/of buiten de normale kantooruren te werken, kan het ereloon worden verhoogd met een factor 1,5.

Voor de inning van onbetwiste schuldvorderingen (niet betwiste facturen, e.d.) gelden bijzondere tarieven die door de advocaat afzonderlijk aan de cliënt worden meegedeeld.

De cliënt en de advocaat kunnen overeenkomen dat het ereloon anders dan per tijdsbesteding wordt berekend, hetzij volgens een percentage van de inzet van de zaak, hetzij forfaitair, hetzij op een andere wijze.

Opdat de cliënt de ontwikkeling van de kosten en erelonen zou kunnen inschatten en om hem niet te verrassen met te hoge eindafrekeningen, zal de advocaat regelmatig provisies op zijn kosten en erelonen vorderen.

Telkens als de cliënt het verzoekt en telkens als de advocaat het opportuun acht, zal hij een tussentijdse afrekening van kosten en erelonen opstellen.

Wanneer de cliënt erom verzoekt zal de advocaat, in de mate van het mogelijke en het voorzienbare, bij het begin of bij een nieuwe wending van een zaak een inschatting trachten te geven van de kosten en erelonen waartoe de zaak zal of kan leiden. Dergelijke inschatting betreft steeds een benaderende orde van grootte en is in geen geval bindend aangezien de ontwikkeling van een zaak nooit helemaal te voorzien is.

De cliënt verbindt zich ertoe de provisiestaten en de staten van kosten en erelonen te betalen binnen een termijn van 15 dagen.

De tussentijdse en afsluitende staten van kosten en erelonen van de advocaat worden gedetailleerd met vermelding van de aangerekende tijdsbesteding voor de diverse prestaties.  

Indien de cliënte de ereloonstaten wenst te betwisten, dient hij dit schriftelijk te doen binnen een termijn van 15 dagen. Daarna wordt de ereloonstaat geacht te zijn aanvaard en is geen betwisting meer mogelijk.

III. MANDAAT

Art. 5 De cliënt  verleent de advocaat volmacht om namens hem/haar in rechte op te treden en hem/haar te vertegenwoordigen in de mate dit vereist is voor de optimale behartiging van zijn/haar belangen in de zaak of zaken waarop deze overeenkomst betrekking heeft.

De advocaat zal de cliënt steeds vooraf kennis geven en goedkeuring vragen voor alle procedure-akten, officiële briefwisseling of andere verbindende verklaringen die in zijn/haar naam worden neergelegd of meegedeeld.

IV. INFORMATIE & COMMUNICATIE

Art. 6 De advocaat houdt de cliënt voldoende uitvoerig op de hoogte van de ontwikkeling van zijn/haar zaak en de stand van de procedure.

De advocaat verstrekt zoveel als mogelijk en nodig schriftelijk en gemotiveerd advies over de aanpak en de haalbaarheid van een zaak, zodat de cliënt een maximaal inzicht kan verkrijgen in de reden en doelstelling van een bepaalde aanpak of de slaagkansen van een procedure.

De cliënt zal de advocaat geen informatie en documenten onthouden die voor de optimale behartiging van zijn belangen vereist zijn.

 

Opgemaakte te Herent op                                in twee exemplaren, waarvan iedere partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.

 

De Advocaat                                                                                          De cliënt

 SITEMAP | PRINT
Rijweg 86a
B 3020 Herent
Tel.: +32 (0)16 899 447
Fax: +32 (0)16 89 36 81
jo.buyse@telenet.be
www.jobuyse.be
Correspondent in Brussel:
van Cutsem - Wittamer - Marnel
Louizalaan 137/1 - 1050 Brussel
 website by webalive